دانشکده حقوق

به دانشکده حقوق دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

حقوق ترکیه  LLB (آموزش زبان ترکی است)

حقوق بین الملل LLB (آموزش زبان انگلیسی است)