پیگیری پرونده

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 

لیست داوطلبان دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU                                                 

ردیف  نام خانوادگی رشته تحصیلی وضعیت پذیرش نامه پذیرش بورسیه
1  احمدزاده دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
2  محمدزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
3  فرجی دندانپزشکی پذیرش شد   -  
4  شفیعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
5  قبادی پزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
6  حق شناس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
7  عسگری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
8  غریب دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
9  بحرانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
10 حاج محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
11  رضایی  داروسازی پذیرش شد ارسال شد -  
12  شفیعیون دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
13  فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
14  فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
15 شجاعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
16 سیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
17 سلیم زاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
18 طاهریان داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
19 جهانگیری دندانپزشکی پذیرش شد   -  
20 مهدوی پاک دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
21 محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
22 خطابی دندانپزشکی پذیرش شد    
23 نادری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
24 فنان فدوی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
25 علویجه دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
26 دامری دکتری پذیرش شد    
27 منادی هریس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
28 دیانتی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
29 جمالزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
30 بایزیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
31 سعادت دندانپزشکی پذیرش شد    
32 صفایی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
33 تیمور پور دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
34 فلامرزی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
35 حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
36 نوین فرد دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
37 مددیان دندانپزشکی پذیرش شد    
38 امام جمعه دندانپزشکی  پذیرش شد    
39 عزت بقایی فیلم سازی پذیرش شد    
40 حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
41 پناهی داروسازی پذیرش شد ارسال شد  
42 قانع دندانپزشکی پذیرش شد    
43 طریقی  دندانپزشکی  پذیرش شد ارسال شد  
44 بیدار ارشد حقوق بین الملل پذیرش شد ارسال شد  
45 حسینی  ارشد مدیریت بازرگانی پذیرش شد ارسال شد  
46 آهنگر دندانپزشکی پذیرش شد    
47 سلسبیلی داروسازی پذیرش شد   50%
48 مقدسیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
49 فرناز تنورساز دندانپزشکی - داروسازی پذیرش شد    
50 پرناز تنورساز پزشکی - داروسازی پذیرش شد    
51 نصیر نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
52 نادری دندانپزشکی پذیرش شد    
53 موسوی نتاج

پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی 

پذیرش شد    
54 حبیب زاده دکتری پذیرش شد    
55 بلوریان داروسازی پذیرش شد   70%
56 رایحی

دندانپزشکی

پذیرش شد    
57 تالم رود فیزیوتراپی پذیرش شد   50%
58 دلارام  عوض محمدی فناوری اطلاعات پذیرش شد    
59 سارا  عوض محمدی دندانپزشکی پذیرش شد    
60 رادمهر پزشکی پذیرش شد    
61 عمران سامر سلیمان پزشکی پذیرش شد    
62 درودیان مهندسی نرم افزار- ارشد پذیرش شد    
63 الهامه طالبیان نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
64 ماجده شریعت زاده داروسازی پذیرش شد    
65 داود حبیب زاده دکترا پذیرش شد    
66 امین باغبانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
67 سینا رایحی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
68 مروارید توکلی  پزشکی پذیرش شد    
69 امیرمحمد عطار پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
70 علی دلیری پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
71 الهه شفقتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
72 پارمیس اطمینان بخش پزشکی  پذیرش شد ارسال شد 40%
73 فاطمه سبط روزاتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
74 مبین صادق زاده دندانپزشکی پذیرش شد   40%
75 نیلوفر پوات پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
76 حسین دلیری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
77 بنیامین حسن زاده پزشکی  تکمیل مدارک    
78 عاطفه شکوری دندانپزشکی ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
79 سیده مهشاد حسینی پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
80 نگین کریمی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
81 نیلوفر کریمی پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
82 هستی صابری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
83 ملیکا یاوری پزشکی  انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
84 تینا رمضانی نمین دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
85 مهشید مبارک دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
86 صالح راد دامپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 50%
87 سینا صالحی  فیزیوتراپی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 50%
88 مهدیه بلال زاده پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
89 شیما داوودی فر دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد  ارسال شد 40%
90 اسما متور پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
91 طهورا اسکندری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
92 ملیکا حیدری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
93 پونه  پورقربانی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
94 آیسان محرم زاده پزشکی  ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
95 وحیده ایری دندانپزشکی ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
96 محمد جعفری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
97 محمد مرادی پور دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
98 حمید محمودی نسب تجارت بین الملل تکمیل مدارک    
99 امین حکیم زاده دندانپزشکی انگلیسی تکمیل مدارک    
100 علی کردستانچی دندانپزشکی انگلیسی منتظر تایید دانشگاه    
101 عطیه زاغی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
102 سید امیر مویدی داروسازی پذیرش شد ارسال شد 70%
103 سید اریا مویدی داروسازی پذیرش شد ارسال شد 70%
104 پارسا رفعتی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
105 آریو نظری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
106 لادن دین دوست پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
107 نازنین داد اللهی دندانپزشکی انگلیسی منتظر تایید دانشگاه    
108 کیمیا یوسفی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
109 نگین بسطامی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
110 نسیم بسطامی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
111 محمد نظری مهر دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
112 زهرا صدق آذر پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
113 ثمین سید رحیمی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد  ارسال شد 40%
114 تارا هاشمی  دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
116 MUHAMMAD SAAD BIN GHIAS هوش مصنوعی ارشد      
117 دلارام شریعت دوست  دندانپزشکی ترکی پذیرش شد   40%
118 زهرا سادات حسینی پزشکی انگلیسی  پذیرش شد   40%
119 سیده ایدا  حسینی روانشناسی و مشاوره پذیرش شد   25%
120 KOWSAR JOMA الکترونیک  پذیرش شد    
121 تاج علی اثنی اشعری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
122 پردیس  آغاجری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
123 نوشیکا سهندی فر پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
124 طهورا تقیان دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
125 رویا نورمند پور دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
126 غزل شهنازیان پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
127 ایمان اباذری مدیریت بیمه و بانک پذیرش شد   50%
128 زینب فرهاد توسکی پرستاری  پذیرش شد   50%
129 سید سامان اندرزنیا دندانپزشکی پذیرش شد   40%
130 سبحان پهلوانزاده پزشکی پذیرش شد   ۴۰٪
131 میلاد درودی مهندسی نفت و گاز منتظر تایید    
           
           
           
           
           
           
           
           

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید