شرایط کار داروسازی در ترکیه ...

1400/01/10

ترکیه به عنوان مهمترین مقصد مهاجرت هموطنان ایرانی در سالهای اخیر می باشد برخی از طریق خرید ملک و برخی از طریق ثبت شرکت و برخی  تحصیلی و شغلی اقدام به مهاجرت میکنند.این مقاله برای شرایط کار داروسازی در ترکیه می پردازد.

ادامه مطلب

شبکه های اجتماعی


                     

عضویت و اعتبارنامه