براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ضوابط جدید ارزشیابی مدارک مقاطع داروسازی خارج از کشور اعلام شد.

براساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ضوابط جدید ارزشیابی مدارک مقاطع داروسازی خارج از کشور اعلام شد.

1403/02/28
نوشته شده توسط : مدیر

جزئیات آیین نامه آموزشی دوره تکمیلی "ارزشیابی" دانش آموختگان خارج از کشور در مقاطع تحصیلی دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته داروسازی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آیین نامه آموزشی دوره تکمیلی "ارزشیابی" دانش آموختگان خارج از کشور در مقاطع تحصیلی دکتری عمومی، کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته داروسازی توسط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ابلاغ شد.
 
دانشجوی دوره تکمیلی "ارزشیابی" به دانشجویی اطلاق می شود که تحصیلات خود را در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خارج از کشور به اتمام رسانده است و پس از اخذ مدرک فارغ التحصیلی به کشور مراجعت کرده و جهت تایید مدارک تحصیلی، بعد از طی مراحل ارزشیابی "شرکت و قبولی در آزمون ارزشیابی مقاطع تحصیلی مختلف داروسازی" در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بر اساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور ملزم به طی دوره تکمیلی در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی دارای دانشکده داروسازی است.
 
براساس این آیین نامه دانشجوی دوره تکمیلی "در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی" داروسازی پس از ارزشیابی مدارک تحصیلی در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، جهت شرکت در آزمون تعیین شده به مرکز سنجش وزارت بهداشت معرفی می شود.
 
آزمون ارزشیابی سالی دو بار بر اساس جدول مواد امتحانی تعیین شده برگزار می شود
 
آزمون ارزشیابی سالی دو بار توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی و بر اساس جدول مواد امتحانی تعیین شده برگزار می شود. تبصره: تعداد سوالات آزمون ارزشیابی توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تعیین و اعلام می شود.
 
براساس مصوبه جلسه ۲۶۳ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت مورخ ۱۴۰۲.۵.۱۸ "شرط قبولی در آزمون کسب حداقل نمره ۵۰ درصد از تعداد کل سوالات این آزمون است".
 
متقاضی پس از قبولی در آزمون و دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، می تواند نسبت به اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور یا دانشگاه آزاد اسلامی که دارای دانشکده داروسازی هستند و توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تعیین شده اند. اقدام کند.
 
تبصره ۱: جایابی متقاضی واجد شرایط به درخواست ایشان و موافقت دانشکده داروسازی پذیرنده و بر اساس ضوابط تعیین شده صورت خواهد گرفت. کلیه پذیرفته شدگان در آزمون ارزشیابی ملزم به اخذ پذیرش قبل از شروع سال تحصیلی از یکی از دانشکده های داروسازی که توسط دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی و تخصصی تعیین شده اند و ثبت نام در اولین نیمسال تحصیلی ممکن پس از قبولی در آزمون در آن دانشگاه هستند.
 
در صورت عدم اخذ پذیرش و تأیید به از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در موعد مقرر، متقاضی امکان ثبت نام و شروع دوره را نخواهد داشت.
 
تبصره ۲: مدت زمان اعتبار قبولی در آزمون ارزشیابی یکسال است.
 
کسب حداقل ۵۰ درصد نمره از کل سوالات آزمون ارزشیابی جهت قبولی در آزمون الزامی است
 
براساس این آیین نامه، کسب حداقل پنجاه "۵۰" درصد نمره از کل سوالات آزمون ارزشیابی جهت قبولی در آزمون الزامی است. ملاک تعیین تعداد واحدهایی که دانشجو ملزم به گذراندن آنها است بر اساس نمره قبولی متقاضی و مصوبات شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور خواهد بود. متقاضیانی که در آزمون ارزشیابی مردود شده اند امکان شرکت مجدد در این آزمون را خواهند داشت.
 
همچنین حداکثر سنوات مجاز تحصیل این دانشجویان بر مبنای هر دوازده "۱۲" واحد درسی که دانشجو ملزم به گذراندن آن است، که معادل با یک نیمسال تحصیلی در نظر گرفته می شود، محاسبه خواهد شد. تبصره: معادل سازی و تطبیق دروس در دوره تکمیلی امکان پذیر نیست.
 
در این آیین نامه آمده است که در صورت عدم موفقیت دانشجو در اتمام واحدهای درسی در سنوات مجاز قانونی عنوان شده در این آیین نامه، به پیشنهاد دانشکده محل تحصیل و با موافقت شورای آموزشی دانشگاه حداکثر تا سه "۳" نیمسال تحصیلی به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می شود.
 
تبصره: در صورتی که دانشجو نتواند کلیه واحدهای تعیین شده را در سقف سنوات مجاز قانونی و سنوات ارفاقی شورای آموزشی دانشگاه بگذراند، اخراج شده و امکان ادامه تحصیل نخواهد داشت.
 
اعلام حداقل نمره قبولی در کلیه دروس نظری و عملی، واحدهای کارآموزی و پایان نامه
 
حداقل نمره قبولی در کلیه دروس نظری و عملی ده "۱۰" و حداقل نمره قبولی در واحدهای کارآموزی کارآموزی در عرصه و پایان نامه "پایان نامه ۱، ۲ و ۳" چهارده "۱۴" است.
 
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ملزم به اخذ حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی است. در شرایطی که دانشجو صرفا ملزم به گذراندن هشت "۸" واحد شده و یا خارج از اختیار خود قادر به اخذ حداقل دوازده "۱۲" واحد نیست، با نظر دانشکده امکان اخذ کمتر از ۱۲ واحد در نیمسال وجود دارد. در صورت اخذ کمتر از دوازده "۱۲" واحد آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل حساب می شود و تابع مقررات مندرج در بندهای قبلی خواهد بود.
 
تبصره ۱: برای دانشجویان دوره تکمیلی "ارزشیابی" مشروطی محاسبه نمی شود و دانشجو ملزم به گذراندن کلیه واحدهای تعیین شده در سقف سنوات مجاز تحصیل است. در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل هفده "۱۷" باشد، می تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده محل تحصیل در نیمسال بعد حداکثر ۲۴ واحد درسی را اخذ کند.
 
تبصره ۲: دانشجو می تواند در دوره تابستان حداکثر شش "۶" واحد درسی را اخذ کند.
 
همچنین در این آیین نامه شرط اتمام دوره تکمیلی "ارزشیابی" اخذ و کسب نمره قبولی در تمامی دروس تعیین شده برای دانشجو و کسب حداقل میانگین کل دوازده "۱۲" از مجموع واحدهای اخذ شده است.
 
دانشجویی که میانگین کل نمرات وی کمتر از دوازده "۱۲" باشد، ملزم به اخذ مجدد برخی از واحدها به منظور ترمیم معدل خواهد بود. ملاک انتخاب مجدد واحدها دروسی است که نمره قبولی آنها دوازده "۱۲" یا کمتر باشد. در غیر این صورت دانشجو حق فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل محسوب خواهند شد.
 
در طول دوره تحصیل دانشجو مجاز به استفاده از یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی و یک نیمسال مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی مجاز تعیین شده در آیین نامه است.
 
انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ممنوع است
 
انتقال دانشجو از دانشگاهی که از آن برای گذراندن دوره تکمیلی پذیرش گرفته و در آن ثبت نام کرده، به دانشگاه دیگر ممنوع است. هر چند امکان اخذ واحد واحدهای میهمانی به صورت تکدرس حداکثر دو درس تا سقف شش واحد در هر نیسال تحصیلی با نظر موافق دانشکده و دانشگاه محل تحصیل و دانشکده و دانشگاه مقصد بلامانع است.
 
تبصره ۱: برای دانشجویانی که صرفاً جهت گذراندن ۸ واحد کارآموزی و کارآموزی در عرصه داروخانه معرفی شده اند، امکان میهمانی وجود ندارد.
 
تبصره ۲: میهمانی از دانشگاه های علوم پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی و بر عکس ممنوع است.
 
دانش آموختگان جهت ارزشیابی مدارک ملزم به گذراندن پایان نامه هستند
 
در آیین نامه آموزشی دوره تکمیلی "ارزشیابی" دانش آموختگان خارج از کشور رشته داروسازی، دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی داروسازی جهت ارزشیابی مدارک ملزم به گذراندن پایان نامه هستند.
 
آن دسته از دانشجویانی که در خارج از کشور پایان نامه خود را با موفقیت گذرانده اند در صورت تمایل می توانند درخواست خود را مبنی بر ارزیابی رساله گذرانده شده به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت ارائه دهند تا در کمیسیون ارزشیابی رشته داروسازی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که پایان نامه فرد متقاضی در کمیسیون تایید شود، نیاز به گذراندن واحد پایان نامه در داخل کشور نخواهد بود.
 
در غیر اینصورت متقاضی ملزم به اخذ و گذراندن ۸ واحد پایان نامه "پایان نامه ۱، ۲ و ۳" علاوه بر واحدهای تکمیلی اعلام شده در یکی از دانشکده های داروسازی اعلام شده توسط دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی خواهد بود.
 
تبصره ۱: نمره قبولی هر یک از واحدهای پایان نامه ۱، ۲ و ۳، حداقل ۱۴ است. دانشجو مجاز به دفاع از پایان نامه خود حداقل ۹ ماه بعد از ثبت واحد پایان نامه ۱ و تأیید پروپوزال پایان نامه در شورای پژوهشی دانشکده است.
 
تبصره ۲: امکان اخذ همزمان واحدهای پایان نامه ۲ و ۳ با پایان نامه ۱ وجود ندارد. هر چند واحدهای پایان نامه ۲ و ۳ را می توان بصورت همزمان مشروط به گذراندن واحد پایان نامه ۱ اخذ کرد.
 
در صورتی که دانشجو کلیه واحدهای مقرر را با موفقیت گذرانده و صرفاً در یک درس نظری که قبلاً اخذ شده، نمره قبولی کسب نکرده باشد می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد با رعایت سایر قوانین آموزشی بگذراند.
 
دانشکده داروسازی محل تحصیل دانشجو مجاز است در صورت صلاحدید مجوز اخذ حداکثر دو درس به جز پایان نامه را بدون رعایت پیش نیاز صادر کند.
 
این آیین نامه در نود و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۰ به تصویب رسید و برای دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و از تاریخ اجرا کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های قبلی مغایر با آن برای این دسته از دانشجویان لغو می شود. مهر