دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم سال 2023

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم سال 2023

1401/10/10
نوشته شده توسط : مدیر

بر اساس رای صادره در جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در خصوص بازنگری در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال های تحصیلی 2023-2022 لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری به قرار زیر می باشد.

یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان برای تحصیل در خارج کشور مورد تایید بودن دانشگاه محل تحصیل خود در وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد ( همچین دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ). از این رو بسیار مهم می باشد که دانشجو بتواند قبل نهایی کردن انتخاب خود ، دانشگاه مورد نظرش را در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ( یا لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ) یافت نماید  تا بدین صورت با آسودگی خاطر بیشتری به تحصیل خود بپردازد. در زیر این مورد به طور کامل شرح شده و در پیوست لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم 2023-2022 اضافه گردیده است.

بر اساس مصوبات جلسه شوراي عالي ارزشيابي ، با بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری  و در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai لیست نهایی دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم به شرح زیر اعلام می گردد.

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2023
گروه الف

 

(ممتاز)

اسم دانشگاه ردیف
Bilkent University / Bilkent Universitesi 1
Bogazici University / Bogazici Universitesi 2
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi 3
Koc University / Koc Universitesi 4
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi 5
Sabanci University 6
گروه ب

(خوب)

Ankara University / Ankara Universitesi 1
Cankaya University 2
Cukurova University 3
Dokuz Eylul University 4
Ege University / Ege Universitesi 5
Erciyes University / Erciyes Universitesi 6
Gazi University / Gazi Universitesi 7
Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi 8
Istanbul University / Istanbul Universitesi 9
Karabuk University 10
Marmara University / Marmara Universitesi 11
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi 12
گروه ج

(متوسط)

Akdeniz University 1
Altinbas University 2
Anadolu University 3
Atılım University 4
Bahçeşehir University (BAU) 5
Beykent Univrersity 6
Biruni University 7
Istanbul Gelisim University 8
Eskisehir Osmangazi University 9
Istanbul Okan University 10
Istinye University 11
Izmir Institute of Technology 12
Izmir University of Economics 13
Kadir Has University 14
Kocaeli Univerity 15
KTO Karatay Universitesi 16
Medipol University – Istanbul 17
Ondokuz Mayis University 18
Ozyegin University 19
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20
Sakarya University 21
Selcuk University / Selcuk Universitesi 22
Uludag University / Uludag Universitesi 23