دانشکده حقوق

به دانشکده حقوق دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

حقوق ترکیه  LLB (آموزش زبان ترکی است)

حقوق بین الملل LLB (آموزش زبان انگلیسی است)

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com