دانشکده دامپزشکی

به دانشکده دامپزشکی دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

  1. دانشکده علوم درمانگاهی
  2. دانشکده بهداشت و صنایع غذایی
  3. دانشکده علوم پایه
  4. دانشکده علوم بالینی
  5. دانشکده روش تربیت و تغذیه و رام کردن  حیوانات 

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com